پرتال شناسايی، اطلاع رسانی و مميزی محصولات و توانمنديهای فناورانه شرکت‌های توليدی و خدمات فنی مهندسی کشور
موضوع ماده 27 آئين‌نامه اجرايی قانون حمايت از شرکت‌های دانش‌بنيان و تبصره 2 ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توانمندی‌های فنی و مهندسی کشور
سامانه مميزی توانمندی‌های فناورانه
سامانه عرضه و تقاضای توانمندی و
محصولات فناورانه (در حال ايجاد)
مديريت سامانه: دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
تلفن: 56276624 021 نمابر: 56276630 021 ايميل: fanavari@irost.org