پرسشهای متداول

1. هدف از ارزيابي توانمندي فناورانه چيست؟[ا 2341]

تقويت شركت هاي فني مهندسي بخش خصوصي با هدف توسعه مشاركت مؤثر آنها در تأمين نيازهاي فناورانه پروژه هاي اجرايي كشور
تقويت بانك اطلاعات ملي توانمندي هاي فني مهندسي
ارتقاي نقش حمايتي سازمان در توسعه فناوري كشور

2. مدارك لازم جهت بررسي توانمندي فناورانه چيست؟[ا 2729]

1- تكميل فرم اظهارنامه توانمندي فناورانه
2- نامه درخواست( پوششي)
3- ضمائم طبق ادعاهاي مندرج در فرم اظهار نامه شامل گواهينامه ها و تأييديه هاي ملي و بين المللي/ ثبت اختراعات/ استانداردها / گواهي جشنواره جوان و بين الملل خوارزمي و ...
4- رونوشت سند پرداخت هزينه كارشناسي( در مرحله نخست بيست ميليون ريال واريز مي گردد.)
5- رونوشت اساسنامه شرکت
6- فراخوان آخرين وضعيت شرکت در روزنامه رسمي کشور

3. جهت انجام ارزيابي توانمندي فناورانه به كجا بايد مراجعه كرد؟ [ا 2093]

به سامانه ارزيابي توانمندي هاي فناورانه به آدرس http://fanavari.irost.org مراجعه شود.

4. حداقل شرايط طرح جهت بررسي توانمندي فناورانه چيست؟[ا 2291]

متقاضي شخصيت حقوقي داشته باشد.
يك شركت با ماهيت فني- مهندسي يا توليدي باشد كه محصول خود را بر مبناي يك فناوري توليد مي كند.
تكميل بودن مستندات موارد ذكر شده در فرم اظهارنامه
پرداخت هزينه ارزيابي بر اساس تعرفه هاي مصوب سازمان

5. فرايند پذيرش و ارزيابي توانمنديها به چه صورت مي‌باشد؟[ا 2057]

دريافت تقاضا
بررسي اوليه مدارك و محتواي اظهارنامه توسط دبيرخانه
كارشناسي توانمندي اظهارشده توسط گروه ارزيابي
ارائه نظر كارشناسي گروه ارزيابي در شورا و تصميم گيري نهايي
در صورت تصويب گواهي نامه توانمندي براي متقاضي صادر و اطلاعات آن در بانك اطلاعات توانمندي فني مهندسي كشور ثبت مي گردد.

6. هزينه لازم به منظور دريافت گواهي توانمندي هاي فناورانه چقدر است؟[ا 2733]

الف) در مرحله ثبت تقاضاي شركت متقاضي براي مميزي توانمندي هاي فناورانه: 20 ميليون ريال،
ب) در مرحله صدور گواهينامه توانمندي هاي فناورانه (درصورت تاييد): 20 ميليون ريال،
ج) صدور گواهينامه لاتين (در صورت درخواست متقاضي): 5 ميليون ريال،
** هزينه بررسي اعتراضات به نتيجه ارزيابي: 5 ميليون ريال،
مبالغ به حساب شماره 4001020803007300 و شباي IR 980100004001020803007300 با كد شناسه 320020811354400000000000002986 به حساب خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي شوند.

7. اركان علمي ارزيابي توانمندي هاي اظهار شده چه هستند؟[ا 1721]

اين اركان شامل اعضاي شوراي ارزيابي و گروه ارزيابي مي باشد كه عبارتند از:
شوراي ارزيابي: رياست سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، معاونت توسعه فناوري سازمان، مدير دفتر مركزي ارتباط دانشگاه با صنعت و پنج نفر از اعضاي هيات علمي و کارشناسان ارشد سازمان و يا انجمن هاي صنفي و توليدي به پيشنهاد معاون توسعه فناوري و حکم رياست سازمان

گروه ارزيابي: متشکل از يک تا سه نفر از اعضاي هيات علمي يا کارشناسان با سابقه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

8. منظور از نامه پوششي چيست؟[ا 1813]

نامه پوششي شامل درخواست شركت متقاضي با امضاء مدير عامل براي اظهار توانمندي مورد نظر است.

9. مزاياي دريافت گواهينامه توانمنديهاي فناورانه چيست؟[ا 2293]

اطلاع رساني توانمنديهاي ناييد شده به دستگاههاي مجري قوانين حداكثر استفاده از توان فني مهندسي كشور و قانون خريد دانش فني
امكان معرفي توانمنديهاي تاييد شده در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي توسط سازمان
امكان ارائه گواهينامه در مناقصات سازمان ها و دستگاهها براي تامين كفايت ماده 12 قانون برگزاري مناقصات
امكان ارائه گواهينامه براي برخورداري از تسهيلات آيين نامه حمايت از شركتهاي تعاوني دانش بنيان
امكان بهره گيري از مشاوره علمي و فني اعضاي هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

10. هزينه لازم به منظور دريافت گواهي توانمندي هاي فناورانه با اعمال تخفيف در طول هفته پژوهش چقدر است؟[ا 277]

الف) در مرحله ثبت تقاضاي شركت متقاضي براي مميزي توانمندي هاي فناورانه: 20 ميليون ريال،
ب) در مرحله ارزيابي و صدور گواهينامه توانمندي هاي فناورانه (درصورت تاييد): 20 ميليون ريال،
** هزينه بررسي اعتراضات به نتيجه ارزيابي: 5 ميليون ريال،
مبالغ به حساب شماره 4001020803007300 و شباي IR 980100004001020803007300 با كد شناسه 320020811354400000000000002986 به حساب خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي شوند.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات - زمستان 1393